Mesleki Ahlak İlkeleri
Bilgi hizmetleri alanında çalışanlar;
1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası sözleşmelerde öngörülen bilgi edinme
özgürlüğünü, toplumun tüm bireyleri için savunur ve gereklerini yerine getirmeye çalışır.
2. Mesleki gücünü, bilginin kullanımından alır.
3. Bilgi kullanıcılarına ırk, dil, din, cinsiyet, toplumsal statü ve görüş ayrımı gözetmeksizin bilgiye
erişimde eşit davranır.
4. Doğru ve yeterli bilgiyi zamanında sunarak, mesleki görevini mesleğe değer katacak şekilde
gerçekleştirir; böylece bireylerin, yönetimin ve toplumun saygısını kazanır ve bunu korur.
5. Bilgi üreticilerinin telif haklarına saygı duyar ve korur.
6. Kişiler hakkında bilgi sağlarken hem doğru bilgi verir, hem de özel yaşamın gizliliğini korur.
7. İstenen veya sağlanan bilgi ile ilgili olarak her kullanıcının özel yaşamının gizliliğine saygı
gösterilmesi ilkesine bağlı kalır.
8. Nesnel verilere dayanmayan, haksız karalamalarla meslek elemanlarının, genel olarak meslek
grubunun ya da bir bilgi merkezinin saygınlığını zedeleyecek söylem ve davranışlarda
bulunmaz.
9. Bağlı bulunduğu kuruma ve haklarına zarar verecek davranışlardan kaçınır, bağlı bulunduğu
kurumun amaçlarına hizmet eder.
10. Mesleki çıkarları kişisel çıkarlarından üstün tutar.
11. Mesleğini ve görevini kişisel çıkarları için kötü amaçlarla kullanmaz.
12. Bu ilkelerin benimsenmesi için çaba harcar.